Is eenheid iets van vroeger of blijft het een noodzaak? Op verzoek van de Raad van Kerken – Baarn zal Dr. Hans Kronenburg in het kader van de Week van de Eenheid een lezing houden over de bisschop binnen de protestantse traditie als symbool van eenheid. Op 30 januari is iedereen van harte welkom in de Herberg van Paulus.

Eenheid of verscheidenheid

In de snelle veranderingen van de tijd wordt ook de kerk meegenomen. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waren velen in de kerk bezig met de vraag naar eenheid tussen christenen. Er ontstonden zelfs basisgemeenschappen waarin mensen duidelijk wilden maken niet meer rooms-katholiek of protestant te willen zijn, maar christen. Verdeeldheid werd als een schande ervaren. Op dit moment zijn veel parochies, kerkelijke gemeentes en geloofgemeenschappen bezig om te kunnen overleven in de maalstoom van de veranderende tijd. Velen zien trouwens helemaal niet in waarom de kerken samen zouden moeten gaan: hoe meer bloemen er bloeien in het kerkelijk landschap, hoe mooier! Het ideaal van de eenheid en het samen-kerk-zijn als een opdracht lijkt te verdampen. Wat gaat er verloren zonder dat het beseft wordt? Is eenheid iets van vroeger of blijft het een noodzaak in velerlei opzicht?

Protestantse bisschop

De Raad van Kerken – Baarn organiseert in het kader van de Week van de Eenheid de Oecumenelezing. Dr. Hans Kronenburg, emeritus predikant, zal een lezing houden over het thema: Oecumene – achterhaald of noodzakelijk? Dr. Kronenburg is gepromoveerd op het onderwerp Episcopus Oecumenicus. Het gaat over de bisschop binnen de protestantse traditie als een symbool van eenheid. Dr. Kronenburg is samen met anderen ook zeer actief in een pas opgericht Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Dat platform bezint zich op wat de Kerk ten diepste bindt en waarachtig maakt. Naast publicaties worden er studiedagen belegd. Het doel is om niet verloren te laten gaan wat aan oecumenische verworvenheid in woord en praktijk al lang is doordacht en gemeengoed is. Nodig om het aan de volgende generatie over te kunnen dragen.