Onvermoede nieuwe vergezichten……..

Geplaatst op 01 september 2018

Verslag van de Conferentie Raad van Kerken Baarn Juni 2018

Afgelopen juni had de Baarnse Raad van Kerken alweer haar derde, halfjaarlijkse, conferentie van de aangesloten kerken. De conferentie werd gehouden in de Baarnse villa Berg en Dal van het Apostolisch Genootschap.

Deze conferenties zijn een rechtstreeks gevolg van de nieuwe koers die de RvK een jaar of twee geleden heeft ingezet om toekomstbestendig te opereren.

Op deze veelkleurige en vrolijke bijeenkomst van vele enthousiaste en bevlogen afgevaardigden en pastores uit diverse Baarnse geloofsgemeenschappen werden in grote gezamenlijkheid weer vele besluiten genomen, knopen doorgehakt en de gezamenlijke koers bepaald voor de komende periode.  Want we zijn er gezamenlijk van overtuigd dat we er als kerken toe doen! Dat het geluid van kerken hoorbaar moet blijven ter inspiratie en bij het bewaken van kernwaarden binnen onze samenleving zoals menselijkheid en sociale cohesie. En dan kan je daarin beter samen met kracht optreden, terwijl je toch ook kan laten zien dat de verschillende geloofsgemeenschappen daar een veelkleurige inspiratiebron kunnen zijn voor de individuele mens.

Vragen die we ons daarbij op de conferentie stelden: Wat willen we? Moeten we wel blijven doen wat we al deden?  Wat versterkt ons? En hoe doen we dat dan? Want wat is (er nog) haalbaar in deze veeleisende tijd met tevens vaak minder beschikbare menskracht?

Maar ook de basisvraag in oecumene: waar vinden wij, als soms zeer verschillende kerken, elkaar hierin? Hoe geven we met gezamenlijke activiteiten religieus Baarn een gezicht in de huidige samenleving? En welk gezicht is dat dan? Welke gedeelde kernwaarden tonen we als gezamenlijke kerken?

Maar niet in de laatste plaats:

Welke activiteiten inspireren allereerst onszelf? Wat vinden we als kerken simpelweg gewoon zelf léuk om te doen?  Maar ook: wat inspireert daarbij ook niet-kerkelijk Baarn? Wat is verbindend? Voor onszelf maar ook voor de samenleving?  En wat boeit nu echt? En wat bouwt mee aan die verdiende plek voor kerken in de samenleving van de toekomst?

Zo ontstonden er in de afgelopen tijd onvermoede nieuw vergezichten: mooie nieuwe activiteiten zoals de Kerkennacht (2017), welke in 2019 weer zal worden georganiseerd, maar ook het onlangs gehouden bruisende Feest van de Geest. Dit inspiratie-feest met haar prachtige kunstuitingen van eigen individuele kunstzinnige gemeenteleden zal rond Pinksteren in 2020 worden herhaald.

Maar ook het meer ingetogen “Allerzielen”, wat begin November weer zal gaan plaatsvinden.

En ook nog vele andere inspirerende extra activiteiten als o.m. Café Pensée en de jaarlijkse Volkskerstzang worden van harte door de Raad van Kerken ook het komend jaar opnieuw weer ondersteund.

Echter ook sociale kwesties werden er besproken en er wordt bekeken hoe we daar samen mee om willen gaan. Neem als voorbeeld de zondagsrust. Maar ook de omgang met vluchtelingen, asielzoekers en de toenemende zorg voor de minder weerbare mens in de samenleving.  Naastenliefde is namelijk een bindend element wat alle geloofsgemeenschappen delen als kernwaarde. Dus daar kun je samen in optrekken.  En zo zijn we allemaal een beetje sterker.

Ook hebben we deze conferentie samen besproken hoe we de Baarnse jeugd meer kunnen betrekken bij zingevende en verdiepende activiteiten. Wat wil je dan overbrengen? En hoe doe je dat dan?

Een speciale deel-conferentie werd hiervoor ingeruimd en de aanbevelingen hieruit worden uitgewerkt. Enthousiaste vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen hierin gaan samenwerken.

Formeel bestaat onze Raad van Kerken echter uit de kerken zèlf! Deze conferenties van haar afgevaardigden en pastores zijn de fysieke momenten waarop dat heel helder zichtbaar is.

Het werk wordt dan ook, per project zoveel mogelijk door kerken zelf gedaan, zodat er een breed draagvlak is voor de evenementen.

We hebben weliswaar als RvK een klein uitvoerend bestuur, welk echter puur handelt in opdracht van de conferentie en de daarin gezamenlijk besloten koers. Het bestuur zet vervolgens de in de conferentie voorgestelde acties op touw. Bij het organiseren van deze gezamenlijke evenementen coördineert het bestuur de activiteiten, terwijl de uitvoering ervan door vrijwilligers uit de verschillende kerken zelf wordt geregeld op projectbasis.  Zo kunnen we samen veel beter onze (beperkte) energie bundelen met mensen die zich inzetten, juist daar waar hun passie en hun kracht ligt. En op die manier kunnen we juist die dingen goed uitvoeren, waarvan we samen vinden dat ze er toe doen!

De conferentie is echter ook het moment waarop uitvoerende bestuursleden afscheid nemen en we ze bedanken. Zo namen ditmaal onze voorzitter Diederik van der Burg en onze trouwe notuliste Deanne Lassche, beide na een periode van ruim 6 jaar, afscheid van het Bestuur.

Hoewel we het enthousiasme en de ervaring van beide node zullen missen danken we hen voor hun inzet.  Hugo Das heeft aangeboden om de komende periode voorzitter te worden van het uitvoerend bestuur. Hugo woont in Baarn, is gehuwd en heeft een zoon van 9 en is commercieel werkzaam als verpakkingskundige.  Als lid van het Apostolisch Genootschap maakt hij al sinds 2012 (eerder als afgevaardigde) deel uit van de Raad van Kerken en zat ook al langer in het Uitvoerend Bestuur. Hugo is enthousiast over de warmte die de Baarnse kerken gezamenlijk tentoon willen spreiden en zal daarom graag het dagelijks aanspreekpunt hiervoor zijn.

Hugo weet zich daarbij echter gelukkig stevig gesteund door enkele ervaren medebestuursleden als Jannie Terlouw (secretaris), Jean-Marie Stokkermans (bestuurslid) en Wisse Zantema (penningmeester).  Ds. Wouter Klouwen zal de komende periode ons “theologisch klankbord”, mede naar buiten toe, vormen.

Wel zoekt het bestuur vanwege haar nog altijd vele coördinerende taken de ondersteuning van 2 extra bestuursleden. Mocht dit mooie en zeker ook vrolijke werk u aanspreken, of weet u iemand die hiervoor geschikt is, meldt u zich dan gerust bij één van de genoemde bestuursleden, uw voorganger of via mail: info@rvkbaarn.nl. Wij van het bestuur (en ook de vertrokken bestuursleden) spreken allen uit ervaring als we zeggen: het is voor jezelf zeer verrijkend om dit werk te mogen doen.  Maar extra hulp hierin verwelkomen we echter graag!