Dit achtste seizoen van Café Pensée staat in het teken van Veiligheid. De wereld is, al was het maar door de techniek, grondig veranderd. Veiligheid moet om die reden steeds opnieuw georganiseerd worden. Wordt met de aandacht voor veiligheid ook ons vertrouwen hersteld? Is alle energie die in maatschappelijke veiligheid wordt gestoken door protocollen, preventie en wetten het afdoende antwoord? Blijft de behoefte aan veiligheid de mens altijd bezig houden? Komt het oude begrip geborgenheid voor de ziel weer in beeld?

De meeste ex-gedetineerden komen terug in de samenleving, maar velen zijn niet in staat om zich daar weer in te voegen. Mensen hebben veel problemen: tijdens hun gevangenschap is de samenleving veranderd en het is moeilijk daarin terug te keren. Exodus begeleidt deze groep in de gevangenis en na detentie, met opvang en begeleiding. Professionele aandacht en begeleiding kunnen voorkómen, dat iemand direct na zijn detentie (weer) in de problemen komt.

Een medewerker van Exodus Midden Nederland komt samen met een (ex)gedetineerde vertellen over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer in de samenleving.
Medewerking zal ook worden verleend door cabaretière Anne-Marie Konincks.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Café Pensée is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken.