11 nov, 2018

Oecumenische Oudejaarsviering 2018

31 december; een dag voor vuurwerk, voor champagne, voor goede wensen. En oliebollen natuurlijk! We staan er voor in de rij bij de bakkers. Altijd weer een gezellige drukte; wachten met een praatje, soms een bekertje koffie en een stukje bol om te proeven.

Toch verlangen we op zo’n drukke dag ook wel naar een moment van rust; een moment om stil te staan bij de zin van ons bestaan of eenvoudigweg een terugblik en een vooruitblik.

Hoe we het ook noemen……… waar we ook naar verlangen; in de Paaskerk is op maandagmiddag 31 december om 17.00 uur een oudejaarsviering: kostbare tijd om samen te komen rond het thema:

MOED – ONTMOETING – OMHELZING.

De viering is voorbereid door leden uit de Nicolaaskerk, Paaskerk, Pauluskerk en Maria Koninginkerk. Voorganger is Mw. Veronica Selleger.

In de tijd dat de kerk ontstond ontmoetten Petrus en Paulus elkaar; twee mannen met verschillende achtergrond en karakters maar pioniers van de nieuwe weg. Een verbeelding van die ontmoeting is weergegeven in een icoon en is afgebeeld op de voorkant van de liturgie.      

In de viering horen we over de moed die er nodig is om in het nu te kunnen leven, om de ontmoeting met de ander te blijven zoeken, en om soms tot een omhelzing te komen. Voor dat laatste is vertrouwen en zoeken naar openheid nodig. Soms zien we hiervan een glimp in het wereldnieuws; is zo’n gebaar komisch of kostbaar?

Omhelzen is jezelf kwetsbaar maken in het zoeken naar de ander.

Iedereen is van harte welkom op maandag 31 december 2018 om 17.00 uur in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4a te Baarn voor een moment van rust, van vieren, van ontmoeten. Na afloop nemen we tijd om elkaar te groeten, onder het genot van een traditionele oliebol en iets te drinken.

Raad van Kerken Baarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 okt, 2018

Gedenken.

Avond van Gedenken op 4 november in de Paaskerk

De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken. Een tijd van gedenken: onze overleden dierbaren. Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken.

Op zondagavond 4 november, 2 dagen na ‘Allerzielen’, biedt de Raad van Kerken van Baarn daartoe de gelegenheid in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4a in Baarn.

In een verstilde, meditatieve viering, met woorden, muziek en rituelen. Ieder krijgt gelegenheid een kaars aan te steken. Er liggen steentjes, waar je de naam kunt opschrijven van hem, van haar, aan wie je denkt.

Marleen Kool, predikant van de Paaskerk, leidt de avond. Vincent de Lange uit Amsterdam, tenor, componist en cellist, verzorgt de muzikale invulling. Met zijn cello begeleidt hij zijn eigen zang. Puur en sereen. 

Ieder die zoekt naar zin en verbinding is welkom om even stil te staan, voor rust en ruimte om te gedenken. De viering begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur.

1 sep, 2018

Onvermoede nieuwe vergezichten……..

Verslag van de Conferentie Raad van Kerken Baarn Juni 2018

Afgelopen juni had de Baarnse Raad van Kerken alweer haar derde, halfjaarlijkse, conferentie van de aangesloten kerken. De conferentie werd gehouden in de Baarnse villa Berg en Dal van het Apostolisch Genootschap.

Deze conferenties zijn een rechtstreeks gevolg van de nieuwe koers die de RvK een jaar of twee geleden heeft ingezet om toekomstbestendig te opereren.

Op deze veelkleurige en vrolijke bijeenkomst van vele enthousiaste en bevlogen afgevaardigden en pastores uit diverse Baarnse geloofsgemeenschappen werden in grote gezamenlijkheid weer vele besluiten genomen, knopen doorgehakt en de gezamenlijke koers bepaald voor de komende periode.  Want we zijn er gezamenlijk van overtuigd dat we er als kerken toe doen! Dat het geluid van kerken hoorbaar moet blijven ter inspiratie en bij het bewaken van kernwaarden binnen onze samenleving zoals menselijkheid en sociale cohesie. En dan kan je daarin beter samen met kracht optreden, terwijl je toch ook kan laten zien dat de verschillende geloofsgemeenschappen daar een veelkleurige inspiratiebron kunnen zijn voor de individuele mens.

Vragen die we ons daarbij op de conferentie stelden: Wat willen we? Moeten we wel blijven doen wat we al deden?  Wat versterkt ons? En hoe doen we dat dan? Want wat is (er nog) haalbaar in deze veeleisende tijd met tevens vaak minder beschikbare menskracht?

Maar ook de basisvraag in oecumene: waar vinden wij, als soms zeer verschillende kerken, elkaar hierin? Hoe geven we met gezamenlijke activiteiten religieus Baarn een gezicht in de huidige samenleving? En welk gezicht is dat dan? Welke gedeelde kernwaarden tonen we als gezamenlijke kerken?

Maar niet in de laatste plaats:

Welke activiteiten inspireren allereerst onszelf? Wat vinden we als kerken simpelweg gewoon zelf léuk om te doen?  Maar ook: wat inspireert daarbij ook niet-kerkelijk Baarn? Wat is verbindend? Voor onszelf maar ook voor de samenleving?  En wat boeit nu echt? En wat bouwt mee aan die verdiende plek voor kerken in de samenleving van de toekomst?

Zo ontstonden er in de afgelopen tijd onvermoede nieuw vergezichten: mooie nieuwe activiteiten zoals de Kerkennacht (2017), welke in 2019 weer zal worden georganiseerd, maar ook het onlangs gehouden bruisende Feest van de Geest. Dit inspiratie-feest met haar prachtige kunstuitingen van eigen individuele kunstzinnige gemeenteleden zal rond Pinksteren in 2020 worden herhaald.

Maar ook het meer ingetogen “Allerzielen”, wat begin November weer zal gaan plaatsvinden.

En ook nog vele andere inspirerende extra activiteiten als o.m. Café Pensée en de jaarlijkse Volkskerstzang worden van harte door de Raad van Kerken ook het komend jaar opnieuw weer ondersteund.

Echter ook sociale kwesties werden er besproken en er wordt bekeken hoe we daar samen mee om willen gaan. Neem als voorbeeld de zondagsrust. Maar ook de omgang met vluchtelingen, asielzoekers en de toenemende zorg voor de minder weerbare mens in de samenleving.  Naastenliefde is namelijk een bindend element wat alle geloofsgemeenschappen delen als kernwaarde. Dus daar kun je samen in optrekken.  En zo zijn we allemaal een beetje sterker.

Ook hebben we deze conferentie samen besproken hoe we de Baarnse jeugd meer kunnen betrekken bij zingevende en verdiepende activiteiten. Wat wil je dan overbrengen? En hoe doe je dat dan?

Een speciale deel-conferentie werd hiervoor ingeruimd en de aanbevelingen hieruit worden uitgewerkt. Enthousiaste vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen hierin gaan samenwerken.

Formeel bestaat onze Raad van Kerken echter uit de kerken zèlf! Deze conferenties van haar afgevaardigden en pastores zijn de fysieke momenten waarop dat heel helder zichtbaar is.

Het werk wordt dan ook, per project zoveel mogelijk door kerken zelf gedaan, zodat er een breed draagvlak is voor de evenementen.

We hebben weliswaar als RvK een klein uitvoerend bestuur, welk echter puur handelt in opdracht van de conferentie en de daarin gezamenlijk besloten koers. Het bestuur zet vervolgens de in de conferentie voorgestelde acties op touw. Bij het organiseren van deze gezamenlijke evenementen coördineert het bestuur de activiteiten, terwijl de uitvoering ervan door vrijwilligers uit de verschillende kerken zelf wordt geregeld op projectbasis.  Zo kunnen we samen veel beter onze (beperkte) energie bundelen met mensen die zich inzetten, juist daar waar hun passie en hun kracht ligt. En op die manier kunnen we juist die dingen goed uitvoeren, waarvan we samen vinden dat ze er toe doen!

De conferentie is echter ook het moment waarop uitvoerende bestuursleden afscheid nemen en we ze bedanken. Zo namen ditmaal onze voorzitter Diederik van der Burg en onze trouwe notuliste Deanne Lassche, beide na een periode van ruim 6 jaar, afscheid van het Bestuur.

Hoewel we het enthousiasme en de ervaring van beide node zullen missen danken we hen voor hun inzet.  Hugo Das heeft aangeboden om de komende periode voorzitter te worden van het uitvoerend bestuur. Hugo woont in Baarn, is gehuwd en heeft een zoon van 9 en is commercieel werkzaam als verpakkingskundige.  Als lid van het Apostolisch Genootschap maakt hij al sinds 2012 (eerder als afgevaardigde) deel uit van de Raad van Kerken en zat ook al langer in het Uitvoerend Bestuur. Hugo is enthousiast over de warmte die de Baarnse kerken gezamenlijk tentoon willen spreiden en zal daarom graag het dagelijks aanspreekpunt hiervoor zijn.

Hugo weet zich daarbij echter gelukkig stevig gesteund door enkele ervaren medebestuursleden als Jannie Terlouw (secretaris), Jean-Marie Stokkermans (bestuurslid) en Wisse Zantema (penningmeester).  Ds. Wouter Klouwen zal de komende periode ons “theologisch klankbord”, mede naar buiten toe, vormen.

Wel zoekt het bestuur vanwege haar nog altijd vele coördinerende taken de ondersteuning van 2 extra bestuursleden. Mocht dit mooie en zeker ook vrolijke werk u aanspreken, of weet u iemand die hiervoor geschikt is, meldt u zich dan gerust bij één van de genoemde bestuursleden, uw voorganger of via mail: info@rvkbaarn.nl. Wij van het bestuur (en ook de vertrokken bestuursleden) spreken allen uit ervaring als we zeggen: het is voor jezelf zeer verrijkend om dit werk te mogen doen.  Maar extra hulp hierin verwelkomen we echter graag!

 

25 mei, 2018

Feest van de Geest groot succes

[new_royalslider id=”9″]

(foto’s: Jannie Terlouw en Jean-Marie Stokkermans,
poster: Apostolisch Genootschap)

In de als museum ingerichte Nicolaaskerk mocht de Raad van Kerken-Baarn op zaterdag 19 mei zo’n 150 bezoekers verwelkomen. Succesvol; zo mag dit voor de eerste maal in Baarn georganiseerde Feest van de Geest wel worden genoemd. Met opzet was gekozen voor de zaterdag voor Pinksteren, wanneer de kerken de uitstorting van de Heilige Geest vieren.

Burgemeester Röell opende met een toespraak de tentoonstelling in de Nicolaaskerk, waar kunstenaars uit diverse geloofsgemeenschappen hun werken in het kader van het thema Levensadem ten toon stelden. Zelf maakte hij een rondgang langs alle werken en maakte een praatje met de deelnemers.

De kwaliteit van de kunstwerken waaronder beschilderde zijde, keramiek, brons, viltwerk, quilt, beschilderd porselein, iconen, schilderijen, tekeningen en literatuur was verrassend. Wat hingen de duifjes van de kinderen van de Calvijnkerk mooi vanaf het allerhoogste puntje van het plafond in de kerk, precies boven het middenpad. Dat er ook op vaste tijden op het orgel werd gespeeld door Richard Vos en Willem Vonk en genoten kon worden van prachtige liederen door het koor De Amore, werd zeer gewaardeerd. Aan het einde van de middag werden de aanwezigen nog getrakteerd op een prachtige uitvoering van het Ave Maria door mezzosopraan Mylou Mazali.

De Raad van Kerken-Baarn mag terugkijken op een geslaagd evenement, dat volgens bezoekers en deelnemers voor herhaling vatbaar is.

6 mei, 2018

Programma Feest van de Geest bekend

Tijdens het Feest van de Geest exposeren onder anderen de volgende Baarnse kunstenaars: Gon Diephuis, Inge Jansen, Jean-Marie Stokkermans, Adri Grasman, Petra Overbeek, Jaap Aalten, Cecile Maagdenberg, Aranka Hooimeijer, Liesbeth Veldhuysen-Sterk en Lydia Loenen-Verbeek.

De kunstwerken variëren van schilderijen tot knipkunst, van literatuur tot textiel. Tevens is er een liturgisch bloemstuk te zien en werk van de kinderen van de zondagschool van de Calvijnkerk. De tentoonstelling wordt ieder half uur opgeluisterd door ongeveer 10 minuten muziek. Het mannenkoor De Amore neemt drie van deze intermezzo’s voor zijn rekening. Daarnaast bespelen Willem Vonk en Richard Vos het orgel, tweemaal zelfs gezamenlijk.

Om 12:00 uur opent burgemeester Mark Röell het Feest. Vervolgens kunnen bezoekers de hele middag de kunstwerken bekijken. Wat de kunstwerken bindt is dat ze iets zeggen over ‘Levensadem’, of anders gezegd: dat de kunstenaars laten zien wat hen bezielt.

Het volledige muzikale programma is als volgt:

12:30 uur Fantasie f-moll (KV 594): Adagio, allegro, adagio
W.A. Mozart
Willem Vonk en Richard Vos, orgel
13.00 uur Verademing
Macht der liefde
This is my song
De Amore
13.30 uur Psalm Prelude no. 1, opus 32
Herbert Howells
Richard Vos, orgel
14:00 uur Dageraad
Gods liefdemacht
Ark of my Hopes and Dreams
De Amore
14:30 uur De grootsheid beleven
Aan de grens van mijn kracht
Tjèbe Pozjèm
De Amore
15.00 uur Fuga in Es majeur (BWV 552)
J.S. Bach
Willem Vonk, orgel
15:30 uur Benedictus (uit kleine Orgelmesse), J. Haydn,
Panis Angelicus, C. Franck
Mylou Mazali, mezzosopraan, en Willem Vonk, orgel
16:00 uur Dieu parmi nous (uit La Nativité du Seigneur)
Messiaen
Willem Vonk, orgel
16:30 uur Sonate in C-dur
J. Chr. Bach
Willem Vonk en Richard Vos, orgel