U bevindt zich hier::Home>Over ons>Oost Europa Commissie ​

Oost Europa Commissie

stadsgezicht Velke Mezirici

Per 1 januari 2019 zijn de Oost Europa Contacten ondergebracht bij de Paaskerk in Baarn onder de nieuwe naam: Paaskerk Ontmoet Velké Meziříčí, kortweg P.O.V.

In 1990 direct na de “Wende” zijn er vanuit de synoderaad van de Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders te Praag (Českobratrska Cirkev Evangelická) verzoeken uitgegaan naar voornamelijk Oostenrijkse, Duitse en Nederlandse kerkelijke organisaties, om te overwegen een partnercontact aan de gaan met een Broedergemeente in Tsjechië. De toenmalige predikant in Velké Meziříčí , ds. Joel Ruml heeft aan de Synoderaad aangegeven ook interesse te hebben in een partnercontact met een protestantse gemeente in Nederland.

In Nederland is de aanzet tot contacten gegeven door ds. Hans van der Horst, Nederlands adviseur voor de gemeentecontacten Tsjechië-Nederland.  In Baarn is dit verzoek positief opgepakt en een commissie gevormd om het verder uit te werken. Baarn kent de bijzondere situatie, dat meerdere kerkgenootschappen, onder de paraplu van de Raad van Kerken de Oost Europa contacten steunen.

Een lid van de gevormde Oost Europa Commissie is gaan kennismaken met de predikant van de gemeente in Velké Meziříčí Tsjechië, wat resulteerde in een eerste uitnodiging aan Baarnse gemeenteleden om met Pinksteren 1991 gast te zijn van de gemeente in Velké Meziříčí. De gemeente daar telt ca. 250 leden. Kenmerkend is het grote saamhorigheidsgevoel, het met elkaar betrokken zijn en de sterke identiteit als kerk.

In de loop de jaren is de doelstelling als volgt omschreven: Het opbouwen, onderhouden en uitbouwen van contact tussen de bij de Raad van Kerken-Baarn aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen en de Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders te Velké Meziříčí, dienende tot wederzijdse verrijking van het geestelijk leven, alsmede tot het ervaren van de wereldwijde kerk van Jezus Christus.
De nadruk ligt op “gemeenteopbouw” en “wederzijds begrip kweken en van elkaar leren”

In Velke na de dienstSinds 1991 vinden er jaarlijks uitwisselingsbezoeken plaats die aan beide kanten als zeer waardevol worden gezien. Het blijft bijzonder om inspiratie en verbroedering te beleven en geloofservaringen te delen met geloofsgenoten uit een geheel andere traditie. Baarnse deelnemers ervaren ook het contact met mede-Christenen in de eigen woonplaats als zeer verrijkend. Mede dankzij de contacten is de gemeente in Tsjechië opener en mondiger geworden. De Tsjechische predikant heeft in navolging van Baarnse collega’s werkvormen en gespreksthema’s in zijn gemeente geïntroduceerd. De stuurgroep O.E.C. kan bij de organisatie en uitvoering van een uitwisselingsbezoek in Baarn een beroep doen op een grote groep betrokkenen (afkomstig uit Pauluskerk, Maria Koninginkerk, Leger des Heils, en Paaskerk). Vast onderdeel is een gespreksavond of viering over een maatschappelijk en/of geloofsthema, al dan niet in een creatieve werkvorm. Verder staat er tijdens het bezoek altijd een excursie of workshop op het programma. De predikant heeft  een aandeel in de kerkdienst van de gastgemeente. Muziek maken en samen zingen neemt ook een ruime plaats in. Zowel in Tsjechië als in Baarn logeren de gasten bij gastgezinnen.

De huidige werkgroep P.O.V wordt gevormd door: Judith Roeleveld, Ricky Lentink, Hans van der Woude en Jannie Terlouw.