Wie zijn wij?

Doelstelling

De geloofsgemeenschappen die lid zijn van Raad van Kerken – Baarn streven naar:

  • eenheid in verscheidenheid: onderlinge verbinding en ontmoeting, beseffende dat eenieders voeding in de eigen geloofsgemeenschap plaatsvindt,
  • het gezamenlijk organiseren en onderling afstemmen van activiteiten,
  • een gezamenlijke presentie van de geloofsgemeenschappen in de Baarnse samenleving, op publicitair, meningsvormend en diaconaal gebied, opdat de maatschappelijke relevantie van de gezamenlijke leden vergroot wordt en mensen in beweging worden gebracht.

Afgevaardigden

De Raad van Kerken – Baarn bestaat uit acht geloofsgemeenschappen.  Elke geloofsgemeenschap vaardigt een tot drie personen af naar de jaarlijkse Conferentie die de Raad van Kerken-Baarn voor haar leden organiseert.

Uitvoerend Bestuur

Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit mensen die op basis van hun ervaring en/of deskundigheid zijn gevraagd in het uitvoerend bestuur zitting te nemen. Vanuit het Pastoresconvent-Baarn neemt één van de voorgangers – als adviseur – voor één jaar zitting in het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur bestaat uit:

  • Diederik van der Burg, voorzitter
  • Jannie Terlouw, secretaris
  • Wisse Zantema, penningmeester
  • Jos van Oord (namens het pastoresconvent),
  • Hugo Das,
  • Deanne Lassche,
  • Jean-Marie Stokkermans